รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2022.14
Creator 1. พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์
2. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
Title คริปโทเคอร์เรนซีและการบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอร์เรนซี
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 18
Journal No. 59 (กันยายน 65)
Page no. 81
Keyword สินทรัพย์ดิจิทัล, การบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอร์เรนซ
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์ และ วรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2022) คริปโทเคอร์เรนซีและการบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอร์เรนซี. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 18(59 (กันยายน 65)), 81.
พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์ และ วรศักดิ์ ทุมมานนท์. "คริปโทเคอร์เรนซีและการบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอร์เรนซี". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 18 (2022):81.
พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์ และ วรศักดิ์ ทุมมานนท์. คริปโทเคอร์เรนซีและการบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอร์เรนซี. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.