รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2022.12
Creator ปาณมน จันทบุตร
Title ผลกระทบของความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลต่อความเสี่ยงจาก การล้มเหลวทางการเงินของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: บริบทของวิกฤตเศรษฐกิจ
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 18
Journal No. 59 (กันยายน 65)
Page no. 26
Keyword ข้อมูลทางบัญชี, ความเสี่ยงจากการล้มเหลวทางการเงิน, สิ่งแวดล้อม, สังคมและบรรษัทภิบาล, (ค่าคะแนน ESG), วิกฤตเศรษฐกิจ, โควิด-19
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปาณมน จันทบุตร. (2022) ผลกระทบของความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลต่อความเสี่ยงจาก การล้มเหลวทางการเงินของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: บริบทของวิกฤตเศรษฐกิจ. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 18(59 (กันยายน 65)), 26.
ปาณมน จันทบุตร. "ผลกระทบของความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลต่อความเสี่ยงจาก การล้มเหลวทางการเงินของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: บริบทของวิกฤตเศรษฐกิจ". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 18 (2022):26.
ปาณมน จันทบุตร. ผลกระทบของความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลต่อความเสี่ยงจาก การล้มเหลวทางการเงินของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: บริบทของวิกฤตเศรษฐกิจ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.