รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2021.10
Creator เอกพล คงมา
Title วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี ทักษะที่นักบัญชีควรมีพร้อมในอนาคต
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2021
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 17
Journal No. 54 (มิถุนายน 64)
Page no. 68
Keyword วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี, การวิเคราะหข้อมูลเชิงลึกทางบัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางบัญชี
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เอกพล คงมา. (2021) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี ทักษะที่นักบัญชีควรมีพร้อมในอนาคต. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 17(54 (มิถุนายน 64)), 68.
เอกพล คงมา. "วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี ทักษะที่นักบัญชีควรมีพร้อมในอนาคต". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 17 (2021):68.
เอกพล คงมา. วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี ทักษะที่นักบัญชีควรมีพร้อมในอนาคต. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2021.