รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.7
Creator ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Title ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำเนินงาน
Contributor พิมพ์ใจ วีระศุทธากร
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 86
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร,พิมพ์ใจ วีระศุทธากร. (2014) ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำเนินงาน. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,10,86.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร,พิมพ์ใจ วีระศุทธากร. "ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำเนินงาน". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 10 (2014):86.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร,พิมพ์ใจ วีระศุทธากร. ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำเนินงาน. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2014.