รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.6
Creator ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
Title ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
Contributor นวพร พวงมณี
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 78
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ไพลิน ตรงเมธีรัตน์,นวพร พวงมณี. (2014) ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,10,78.
ไพลิน ตรงเมธีรัตน์,นวพร พวงมณี. "ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 10 (2014):78.
ไพลิน ตรงเมธีรัตน์,นวพร พวงมณี. ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2014.