รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.5
Creator ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
Title มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 64
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์, (2014) มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,10,64.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์, "มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 10 (2014):64.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์, มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2014.