รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.4
Creator กุลยา จันทะเดช
Title การรับรู้รายได้จากสัญญากับลูกค้า : โมเดลใหม่ในการรับรู้รายได้
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 45
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กุลยา จันทะเดช, (2014) การรับรู้รายได้จากสัญญากับลูกค้า : โมเดลใหม่ในการรับรู้รายได้. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,10,45.
กุลยา จันทะเดช, "การรับรู้รายได้จากสัญญากับลูกค้า : โมเดลใหม่ในการรับรู้รายได้". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 10 (2014):45.
กุลยา จันทะเดช, การรับรู้รายได้จากสัญญากับลูกค้า : โมเดลใหม่ในการรับรู้รายได้. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2014.