รหัสดีโอไอ 10.14456/issc.2023.41
Creator ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์
Title ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์การผลิตทุเรียนกรณีศึกษา ผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรี
Contributor ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์, ยุทธนา พรรคอนันต์
Publisher คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Publication Year 2566
Journal Title วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
Journal Vol. 6
Journal No. 3
Page no. 29-43
Keyword ทุเรียนจันทบุรี, ระบบการพยากรณ์การผลิตทุเรียน, ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index
Website title https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะแนะนำการวางแผนในการผลิตทุเรียน กรณีศึกษาผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรี โดยนำเอาข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทุเรียน เพื่อทราบถึงการคาดการณ์ข้อมูลเนื้อที่และผลิตในอนาคต พร้อมทั้งได้พัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูล โดยแบ่งระดับของสารสนเทศที่นำเสนอเป็น 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 : รายงานการวิเคราะห์ระดับเบื้องต้น โดยในส่วนนี้ข้อมูลได้มีการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา และส่วนที่ 2 :รายงานข้อมูลการพยากรณ์แล้วทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลและข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ 5 ปี ข้างหน้า ผลการทดสอบความแม่นยำตามค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดของการพยากรณ์ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์การผลิตทุเรียน กรณีศึกษาผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรี พบว่ามีความแม่นยำในการพยากรณ์ข้อมูลเฉลี่ยเท่ากับ 86.38 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลการพยากรณ์ที่ได้สามารถที่จะนำเอาไปใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์ และ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์;ยุทธนา พรรคอนันต์. (2566) ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์การผลิตทุเรียนกรณีศึกษา ผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรี. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 6(3), 29-43.
ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์ และ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์;ยุทธนา พรรคอนันต์. "ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์การผลิตทุเรียนกรณีศึกษา ผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรี". วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 6 (2566):29-43.
ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์ และ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์;ยุทธนา พรรคอนันต์. ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์การผลิตทุเรียนกรณีศึกษา ผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรี. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:ม.ป.ท. 2566.