รหัสดีโอไอ 10.14456/issc.2023.40
Creator ยานี จรคงสี
Title การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของครูพลศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
Contributor สุขสวัสดิ์ แย้มศรี
Publisher คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Publication Year 2566
Journal Title วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
Journal Vol. 6
Journal No. 3
Page no. 15-28
Keyword การประเมินความต้องการจำเป็น, สมรรถนะในศตวรรษที่21, ครูพลศึกษา
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index
Website title https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของครูพลศึกษา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของครูพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนวิชาพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินสมรรถนะครู วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนี PNImodified ผลการวิจัยพบว่าระดับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของครูพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าดัชนีลำดับความของความต้องการจำเป็น PNIModified ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.24 ซึ่งสมรรถนะที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อ PNIModified = 0.34 การเปรียบเทียบจำแนกตามสมรรถนะดังนี้ 1) ครูพลศึกษาเพศหญิง มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ สูงกว่าเพศชาย 2) ครูพลศึกษาอายุต่ำกว่า 30 ปี และระหว่าง 41-50 ปี มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะสูงกว่าอายุระหว่าง 30-40 ปี และ 51-60 ปี 3) ครูพลศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะมากกว่าระดับการศึกษาปริญญาโท และ 4) ครูพลศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 1 ปี มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะสูงสุด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ยานี จรคงสี และ สุขสวัสดิ์ แย้มศรี. (2566) การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของครูพลศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 6(3), 15-28.
ยานี จรคงสี และ สุขสวัสดิ์ แย้มศรี. "การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของครูพลศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่". วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 6 (2566):15-28.
ยานี จรคงสี และ สุขสวัสดิ์ แย้มศรี. การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของครูพลศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:ม.ป.ท. 2566.