รหัสดีโอไอ 10.14456/issc.2023.39
Creator ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์
Title อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน
Contributor เนื่องอนงค์ ภูรุ่ง, ปิยพงศ์ เผ่าวณิช
Publisher คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Publication Year 2566
Journal Title วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
Journal Vol. 6
Journal No. 3
Page no. 1-14
Keyword อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียง, การตัดสินใจซื้อ, ผู้บริโภควัยทำงาน
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index
Website title https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลด้านความดึงดูดใจ (X1) ด้านความไว้วางใจ (X2) ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ (X3) ด้านความเคารพ (X4) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (X5) ของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียง ต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอม (Y1) ของผู้บริโภควัยทำงาน โดยการสำรวจจากกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานจำนวน 385 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.910 ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีสถานภาพเป็นโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000-25,000 บาท ส่วนใหญ่ทำงานในภาคเอกชนหรือภาครัฐ ซื้อน้ำหอมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee/Lazada เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหอมส่วนใหญ่ได้รับจากแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ต่างๆ และการตัดสินใจซื้อน้ำหอมมีการตีความจากบล็อกเกอร์/นักรีวิวเป็นหลัก ราคาเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ในช่วง 2,000-3,000 บาท และซื้อเพื่อใช้เองมากที่สุด (2) ด้านความดึงดูดใจ (X1) ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ (X3) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (X5) ของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอม (Y1) ของผู้บริโภควัยทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการแบบพหุคูณสำหรับการตัดสินใจซื้อน้ำหอมได้ดังนี้ Y1 = 1.236 + 0.211 (X1) -0.041 (X2) + 0.199 (X3) + 0.133 (X4) + 0.196 (X5)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์ และ เนื่องอนงค์ ภูรุ่ง;ปิยพงศ์ เผ่าวณิช. (2566) อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 6(3), 1-14.
ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์ และ เนื่องอนงค์ ภูรุ่ง;ปิยพงศ์ เผ่าวณิช. "อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน". วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 6 (2566):1-14.
ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์ และ เนื่องอนงค์ ภูรุ่ง;ปิยพงศ์ เผ่าวณิช. อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:ม.ป.ท. 2566.