รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.43
Creator ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
Title การพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Contributor วิภาวรรณ เอกวรรณัง, ฐาปกรณ์ อยู่สันเทียะ
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 3
Page no. EDUCU4903004 (10 หน้า)
Keyword การรู้เรื่องการอ่าน, การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบกับนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 80 คน ได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 40 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบการรู้เรื่องการอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ มีความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ มีความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์,วิภาวรรณ เอกวรรณัง;ฐาปกรณ์ อยู่สันเทียะ. (2564) การพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4903004 (10 หน้า).
ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์,วิภาวรรณ เอกวรรณัง;ฐาปกรณ์ อยู่สันเทียะ. "การพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4903004 (10 หน้า).
ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์,วิภาวรรณ เอกวรรณัง;ฐาปกรณ์ อยู่สันเทียะ. การพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.