รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.41
Creator วีวรรณ โทนชัย
Title การคัดสรรบทเพลงและการแสดงรีไซทัลขับร้องคลาสสิค
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 3
Page no. EDUCU4903002 (12 หน้า)
Keyword รายชื่อบทเพลง, การขับร้องคลาสสิค, รีไซทัล
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract การคัดเลือกรายชื่อบทเพลงและการแสดงรีไซทัลเป็นหัวข้อสำคัญ 2 หัวข้อ ที่เกี่ยวเนื่องกันภายใต้กระบวนการการเรียนการสอนการขับร้องคลาสสิค ต้องอาศัยความรู้ทางการขับร้องและความใส่ใจในการสังเกตรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบในกระบวนการการเรียนการสอนบางครั้งมาจากการขาดการวางแผนร่วมกันอย่างมีระบบ ดังนั้น จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการนำเสนอผลงานจากการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ผ่านการวางรูปแบบการแสดงด้วยการร่วมมือกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน คัดสรรกลุ่มรายชื่อบทเพลงที่จะใช้ ผ่านกระบวนการในระหว่างช่วงเวลาในการเรียนการสอนตามปกติ รวมถึงการมีบทเพลงสำรองเพื่อใช้หากมีความจำเป็นต้องปรับรายการแสดง ตลอดจนจัดการองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแสดง การร่วมมือกันวางแผนฝึกซ้อม การจัดการในวันแสดง และการประเมินผล ผู้ที่ได้อ่านบทความนี้จะได้เห็นภาพรวมของการแสดง เกิดคุณค่าแห่งการรับรู้และเข้าใจการขับร้องคลาสสิค
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วีวรรณ โทนชัย, (2564) การคัดสรรบทเพลงและการแสดงรีไซทัลขับร้องคลาสสิค. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4903002 (12 หน้า).
วีวรรณ โทนชัย, "การคัดสรรบทเพลงและการแสดงรีไซทัลขับร้องคลาสสิค". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4903002 (12 หน้า).
วีวรรณ โทนชัย, การคัดสรรบทเพลงและการแสดงรีไซทัลขับร้องคลาสสิค. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.