รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.39
Creator ทรงพล บุญประเสริฐ
Title หลักธรรมการบริหารเชิงพุทธของการบริหารโรงเรียน
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 2
Page no. EDUCU4902018 (11 หน้า)
Keyword หลักคุณธรรมเชิงพุทธ, การบริหารโรงเรียน
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract บทความนี้นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา คือ หลักธรรมการบริหารเชิงพุทธของการบริหารโรงเรียน เป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้อย่างรอบด้านของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาไปพร้อมกับนักเรียน บนพื้นฐานการให้คุณค่าด้านจิตใจและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ประกอบด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 คือทาน (generosity) ปิยวาจา (kindly speech) อัตถจริยา (useful conduct) และสมานัตตตา (equality/ impartiality) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ (integrated learning) โดยผสานรากฐานการเรียนรู้แบบไทยเข้ากับศาสตร์สากล เกิดเป็นองค์ความรู้ที่มีการพัฒนามาจากภายในจิตใจ ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ (identity) ที่ชัดเจนของความเป็นคนไทย มีรากแก้ว (root) ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ในด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติไทยให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของโลก สอดรับกับ Roadmap ในการขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อเตรียมคนไทย 4.0 เข้าสู่โลกที่หนึ่ง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทรงพล บุญประเสริฐ, (2564) หลักธรรมการบริหารเชิงพุทธของการบริหารโรงเรียน. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4902018 (11 หน้า).
ทรงพล บุญประเสริฐ, "หลักธรรมการบริหารเชิงพุทธของการบริหารโรงเรียน". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4902018 (11 หน้า).
ทรงพล บุญประเสริฐ, หลักธรรมการบริหารเชิงพุทธของการบริหารโรงเรียน. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.