รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.37
Creator ชมพูนุช จูฑะเศรษฐ์
Title แนวทางการสอนทฤษฎีดนตรีไทยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Contributor สุรพงษ์ บ้านไกรทอง
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 2
Page no. EDUCU4902016 (10 หน้า)
Keyword แนวทางการสอน, ทฤษฎีดนตรีไทย, นักเรียนระดับมัธยมตอนต้น
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการสอนทฤษฎีดนตรีไทยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนทฤษฎีดนตรีไทย จำนวน 6 ท่าน สังเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (analytic induction) ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการสอนทฤษฎีดนตรีไทย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การกำหนดจุดประสงค์ ควรชัดเจนและมุ่งให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้และทัศนคติที่ดีในทางดนตรีไทย 2) การกำหนดเนื้อหาสาระ ควรกำหนดให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้สอนควรให้นักเรียนรู้จักประเภทและหน้าที่ของวงดนตรีไทย ประเภทของเพลงไทยเดิม โดยเน้นการฟังเพลงมากกว่าการสอนบรรยาย มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องเสียงของเครื่องดนตรีไทย เน้นการปูพื้นฐานความรู้ด้านดนตรีเบื้องต้นเพื่อสุนทรียภาพ เช่น วิธีการฟังเพลงไทยและการอ่านโน้ต โดยเริ่มจากเพลงที่ง่ายไปสู่เพลงที่ซับซ้อน 3) การกำหนดรูปแบบวิธีการสอน เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีผ่านกิจกรรมการสอนแบบ Active learning ที่สนุกสนาน น่าสนใจ เข้ากับชีวิตประจำวันและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งการสร้างผู้ฟังดนตรีไทยให้มากกว่าการสร้างนักดนตรีไทยมืออาชีพ 4) วิธีการวัดประเมินผล ควรจะใช้วิธีการที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การอภิปรายในชั้นเรียน และการประเมินผลตามสภาพจริง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชมพูนุช จูฑะเศรษฐ์,สุรพงษ์ บ้านไกรทอง. (2564) แนวทางการสอนทฤษฎีดนตรีไทยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4902016 (10 หน้า).
ชมพูนุช จูฑะเศรษฐ์,สุรพงษ์ บ้านไกรทอง. "แนวทางการสอนทฤษฎีดนตรีไทยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4902016 (10 หน้า).
ชมพูนุช จูฑะเศรษฐ์,สุรพงษ์ บ้านไกรทอง. แนวทางการสอนทฤษฎีดนตรีไทยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.