รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.35
Creator อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์
Title การออกแบบสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย จังหวัดสระบุรี
Contributor มณฑล จันทร์แจ่มใส
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 2
Page no. EDUCU4902014 (15 หน้า)
Keyword การออกแบบสนามเด็กเล่น, ปฐมวัย
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำต้นแบบทางเลือกสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ขั้นตอนการดำเนินการ ประกอบด้วย (1) การประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมของเครือข่าย (2) การสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล (3) การวิเคราะห์ข้อมูล (4) การสังเคราะห์ข้อมูลและออกแบบทางเลือก (5) การออกแบบและผลิตผลงานขั้นสุดท้าย และ (6) การประเมินผลและสรุปผล ผลการวิจัย พบว่า ต้นแบบทางเลือกสนามเด็กเล่น จำนวน 6 รูปแบบ คำนึงถึงการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบของสนามเด็กเล่นที่ดี 4 ส่วน ได้แก่ สนามเด็กเล่นอเนกประสงค์ บ่อทราย บริเวณเงียบสงบ และสถานที่เล่นเกมส์ มีอุปกรณ์ที่เป็นไม้ไผ่และยางรถยนต์ตามข้อเสนอแนะของทางโรงเรียน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์,มณฑล จันทร์แจ่มใส. (2564) การออกแบบสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย จังหวัดสระบุรี. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4902014 (15 หน้า).
อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์,มณฑล จันทร์แจ่มใส. "การออกแบบสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย จังหวัดสระบุรี". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4902014 (15 หน้า).
อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์,มณฑล จันทร์แจ่มใส. การออกแบบสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย จังหวัดสระบุรี. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.