รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.33
Creator ไฉ่เตี๋ย จาง
Title ปัจจัยและระดับความเข้าใจวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไฉ่เตี๋ย จาง
Contributor เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชรินทร์ มั่งคั่ง
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 2
Page no. EDUCU4902012 (15 หน้า)
Keyword การจัดการเรียนการสอน, ความพึงพอใจ, ความเข้าใจวัฒนธรรมไทย, นักศึกษาจีน
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจีน 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจีน 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจีน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 391 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลวิจัย พบว่า 1) ระดับความเข้าใจของนักศึกษาจีนต่อวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.04) 2) ปัจจัยด้านชั้นปีที่กำลังศึกษา ประสบการณ์ในประเทศไทย ประสบการณ์การเรียนภาษาไทย ความสนใจในวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยด้านความจำเป็นของการสอนวัฒนธรรมไทย และความสนใจในการสอนวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยไม่แตกต่างกัน 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับมาก (M = 3.67)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ไฉ่เตี๋ย จาง,เชษฐภูมิ วรรณไพศาล;ชรินทร์ มั่งคั่ง. (2564) ปัจจัยและระดับความเข้าใจวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไฉ่เตี๋ย จาง. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4902012 (15 หน้า).
ไฉ่เตี๋ย จาง,เชษฐภูมิ วรรณไพศาล;ชรินทร์ มั่งคั่ง. "ปัจจัยและระดับความเข้าใจวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไฉ่เตี๋ย จาง". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4902012 (15 หน้า).
ไฉ่เตี๋ย จาง,เชษฐภูมิ วรรณไพศาล;ชรินทร์ มั่งคั่ง. ปัจจัยและระดับความเข้าใจวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไฉ่เตี๋ย จาง. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.