รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.29
Creator สุรัติ จีระพงษ์
Title การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติก
Contributor สุธนะ ติงศภัทิย์, สมบูรณ์ อินทร์ถมยา
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 2
Page no. EDUCU4902008 (9 หน้า)
Keyword แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก, ออทิสติก, บุคคลพิเศษ
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติก เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิด และ ทฤษฎีการสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กก่อนปฐมวัยของ สุพิตร สมาหิโต ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีกระบวนการพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติกโดย การสนทนากลุ่ม (focus group) และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติก ประกอบด้วย 6 แบบทดสอบ ได้แก่ แบบทดสอบการประสานสัมพันธ์ (coordination test) แบบทดสอบการทรงตัว (balance test) แบบทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนอง (reaction time test) แบบทดสอบพลังของกล้ามเนื้อ (muscular power test) แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว (agility test) และแบบทดสอบความเร็ว (speed test) ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.96 พบว่า ก่อนนำไปทดลองใช้ แบบทดสอบนี้ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับสูง (.98) สรุปได้ว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติก มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ประเมินสมรรถภาพทางกลไกของเด็กออทิสติกว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด และทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติกสามารถออกแบบกิจกรรมทางกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุรัติ จีระพงษ์,สุธนะ ติงศภัทิย์;สมบูรณ์ อินทร์ถมยา. (2564) การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติก. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4902008 (9 หน้า).
สุรัติ จีระพงษ์,สุธนะ ติงศภัทิย์;สมบูรณ์ อินทร์ถมยา. "การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติก". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4902008 (9 หน้า).
สุรัติ จีระพงษ์,สุธนะ ติงศภัทิย์;สมบูรณ์ อินทร์ถมยา. การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติก. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.