รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.25
Creator ศรวณีย์ กิจเดช
Title การพัฒนาตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชนในสังคมเกษตรอุตสาหกรรม
Contributor วีรฉัตร์ สุปัญโญ, ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 2
Page no. EDUCU4902004 (12 หน้า)
Keyword ตัวบ่งชี้, วิถีชีวิตพอเพียง, ผู้นำชุมชน, สังคมเกษตรอุตสาหกรรม
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชนในสังคมเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์เอกสารเพื่อร่างตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชนเพื่อนำผลการสังเคราะห์สรุปเป็นประเด็นเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) การพัฒนาตัวบ่งชี้ในการพัฒนาวิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชนในสังคมเกษตรอุตสาหกรรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวตามวิถีพอเพียง 3) การตรวจสอบตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชน โดยใช้เครื่องมือประเภทแบบสัมภาษณ์ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างวิถีชีวิตพอเพียง และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า การสังเคราะห์เอกสารเพื่อร่างตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชนเป็นตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชนในสังคมเกษตรอุตสาหกรรมและการตรวจสอบตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชน แสดงให้เห็นว่ามีจำนวน 8 ด้าน 21 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การปฏิบัติตนในทางสายกลาง 2) การดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ 3) การมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 4) การพึ่งตนเองได้ 5) การดำรงชีวิตตามแนวทางของสังคมไทย 6) การรู้จักใช้ทรัพยากรประกอบด้วย 7) การมีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างมีเหตุผล 8) การปรับตัวอย่างมีความสุข
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศรวณีย์ กิจเดช,วีรฉัตร์ สุปัญโญ;ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช. (2564) การพัฒนาตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชนในสังคมเกษตรอุตสาหกรรม. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4902004 (12 หน้า).
ศรวณีย์ กิจเดช,วีรฉัตร์ สุปัญโญ;ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช. "การพัฒนาตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชนในสังคมเกษตรอุตสาหกรรม". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4902004 (12 หน้า).
ศรวณีย์ กิจเดช,วีรฉัตร์ สุปัญโญ;ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช. การพัฒนาตัวบ่งชี้วิถีชีวิตพอเพียงสำหรับผู้นำชุมชนในสังคมเกษตรอุตสาหกรรม. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.