รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.24
Creator ผาสุก สุมามาลย์กุล
Title การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดองค์การที่สร้างความผูกพันของครูและนักเรียน
Contributor พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, ปองสิน วิเศษศิริ
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 2
Page no. EDUCU4902003 (13 หน้า)
Keyword โรงเรียนเอกชน, องค์การที่สร้างความผูกพัน, ความผูกพันของครู, ความผูกพันของนักเรียน
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดโรงเรียนที่สร้างความผูกพันครูและนักเรียน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจำเป็น ในการบริหารโรงเรียนเอกชน และ 3) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนเอกชน ตามแนวคิดองค์การที่สร้างความผูกพันของครูและนักเรียน ตัวอย่าง คือ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 330 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนรวม 873 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI modified) ผลการวิจัย พบว่า 1) กรอบแนวคิดโรงเรียนที่สร้างความผูกพันมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การทำงานที่มีความหมาย (2) ฝ่ายบริหารร่วมปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างเหมาะสม (3) สภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก (4) การให้โอกาสก้าวหน้า (5) การมีความเชื่อมั่นในภาวะผู้นำ (6) การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 2) สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดองค์การที่สร้างความผูกพันของครูและนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด 3) จุดแข็ง คือ โรงเรียนสามารถสร้างความเชื่อมั่นในภาวะผู้นำให้แก่ครูและนักเรียน จุดอ่อน คือ การให้โอกาสความก้าวหน้าแก่ครูและนักเรียน สภาพสังคมและเทคโนโลยีเป็นโอกาส การเมืองและนโยบายของรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ผาสุก สุมามาลย์กุล,พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์;ปองสิน วิเศษศิริ. (2564) การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดองค์การที่สร้างความผูกพันของครูและนักเรียน. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4902003 (13 หน้า).
ผาสุก สุมามาลย์กุล,พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์;ปองสิน วิเศษศิริ. "การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดองค์การที่สร้างความผูกพันของครูและนักเรียน". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4902003 (13 หน้า).
ผาสุก สุมามาลย์กุล,พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์;ปองสิน วิเศษศิริ. การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดองค์การที่สร้างความผูกพันของครูและนักเรียน. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.