รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.23
Creator ดวงจิต สนิทกลาง
Title การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม
Contributor เพ็ญวรา ชูประวัติ, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 2
Page no. EDUCU4902002 (10 หน้า)
Keyword การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, ภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจำเป็นและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 342 โรง ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 10 คน ต่อ 1 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified) ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงลำดับความต้องการจำเป็นด้วยดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified) พบว่า การบริหารกิจการนักเรียน (PNIModified = 0.195) มีดัชนีความต้องการจำเป็นในระดับสูงเป็นจุดอ่อนโดยการดำเนินงานสภานักเรียน (PNIModified = 0.198) มีดัชนีความต้องการจำเป็นสูงกว่าการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (PNIModified = 0.192) ส่วนการบริหารงานวิชาการ (PNIModified = 0.188) มีดัชนีความต้องการจำเป็นในระดับต่ำเป็นจุดแข็งของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ดวงจิต สนิทกลาง,เพ็ญวรา ชูประวัติ;พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2564) การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4902002 (10 หน้า).
ดวงจิต สนิทกลาง,เพ็ญวรา ชูประวัติ;พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. "การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4902002 (10 หน้า).
ดวงจิต สนิทกลาง,เพ็ญวรา ชูประวัติ;พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.