รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.22
Creator ชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา
Title กลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษาและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา
Contributor นันทรัตน์ เจริญกุล, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 2
Page no. EDUCU4902001 (14 หน้า)
Keyword การบริหารวิชาการ, การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษา, สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารวิชาการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษาและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการฯ 3) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการฯ 4) พัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการฯ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและสอนตามหลักสูตร English Program (EP) หรือ Mini English Program (MEP) จำนวน 113 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNIModified และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) กรอบแนวคิด ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ การบริหารวิชาการ แนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษา และสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา 2) สภาพปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) จุดแข็ง คือหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดและประเมินผลนักเรียน จุดอ่อน คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โอกาส คือ นโยบายของรัฐบาล และสภาพเทคโนโลยี ภาวะคุกคาม คือ สภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคม 4) กลยุทธ์หลักมี 3 กลยุทธ์ คือ (1) เร่งยกระดับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (2) เพิ่มประสิทธิผลการวัดและประเมินผลนักเรียน (3) ปรับหลักสูตรสถานศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา,นันทรัตน์ เจริญกุล;พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2564) กลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษาและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4902001 (14 หน้า).
ชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา,นันทรัตน์ เจริญกุล;พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. "กลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษาและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4902001 (14 หน้า).
ชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา,นันทรัตน์ เจริญกุล;พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. กลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษาและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.