รหัสดีโอไอ 10.14456/educu.2021.19
Creator สุภมาส อังศุโชติ
Title การพัฒนากระบวนการสอบ E-testing ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
Contributor รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, รัชกฤช ธนพัฒนดล, ศิริรัตน์ จำแนกสาร
Publisher ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
Publication Year 2564
Journal Title วารสารครุศาสตร์
Journal Vol. 49
Journal No. 1
Page no. EDUCU4901019 (17 หน้า)
Keyword การสอบออนไลน์, โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
URL Website https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/index
Website title วารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Studies)
ISSN 2651-2017
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความต้องการระบบ E-testing ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดการเรียนการสอนในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 2) ออกแบบระบบ E-testing ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 3) จำลองการสอบโดยใช้โมเดลต้นแบบ (prototype model) ระบบ E-testing ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ตัวอย่าง คือ อาจารย์ที่รับผิดชอบชุดวิชาที่เปิดสอนออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ที่ทำการผลิตบทเรียนออนไลน์ จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างและแบบบันทึกการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการของระบบ E-testing ได้ผลสรุปภาพรวมเกี่ยวกับ (1) วัตถุประสงค์ของการสอบ (2) คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ (3) ค่าธรรมเนียมการสอบ (4) ช่วงเวลาการสอบ (5) การเป็นศูนย์สอบ (6) ข้อสอบที่ใช้สอบ 2) ระบบ E-testing ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 7 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบสมัครสมาชิกและลงทะเบียนสอบ (2) ระบบจัดการสอบ (3) ระบบจัดการข้อสอบและแบบทดสอบ (4) ระบบควบคุมการสอบ (5) ระบบทดสอบ (6) ระบบตรวจข้อสอบอัตนัย (7) ระบบรายงานผลและข้อมูลสถิติ 3) ผลการใช้งานระบบ E-testing เพื่อจำลองการทดสอบ พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลลัพธ์ของหน้าจอได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุภมาส อังศุโชติ,รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์;รัชกฤช ธนพัฒนดล;ศิริรัตน์ จำแนกสาร. (2564) การพัฒนากระบวนการสอบ E-testing ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. วารสารครุศาสตร์,49,EDUCU4901019 (17 หน้า).
สุภมาส อังศุโชติ,รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์;รัชกฤช ธนพัฒนดล;ศิริรัตน์ จำแนกสาร. "การพัฒนากระบวนการสอบ E-testing ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย". วารสารครุศาสตร์ 49 (2564):EDUCU4901019 (17 หน้า).
สุภมาส อังศุโชติ,รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์;รัชกฤช ธนพัฒนดล;ศิริรัตน์ จำแนกสาร. การพัฒนากระบวนการสอบ E-testing ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์:ม.ป.ท. 2564.