รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2017.9
Creator เจริญศรี แซ่ตั้ง
Title ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014
Publisher สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
Publication Year 2560
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 43
Journal No. 4
Page no. 436-447
Keyword วัณโรค ,เสียชีวิต ,ปัจจัยเสี่ยง
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract วัณโรคเป็นปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 5,000 ราย ต่อปี ผลการรักษาสำเร็จเพียงร้อยละ 70.0-75.0 ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตระหว่างการรักษา การศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เป็นการศึกษาแบบ retrospective study ข้อมูลทุติยภูมิจากโปรแกรมบริหารงานคลินิกและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค (TB-Clinic and case management: TBCM) ที่ขึ้นทะเบียนปี 2005-2014 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ใช้สถิติวิเคราะห์ relative risk โดยใช้ univariate analysis ที่ p<0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยจำนวน 39,533 ราย เป็นชาย ร้อยละ 71.3 อายุ >50 ปี ร้อยละ 68.6 ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 13.6 มีโรคร่วม ร้อยละ 10.5 ไม่เสียชีวิต 33,521 ราย ร้อยละ 84.8 เสียชีวิต 6,012 ราย ร้อยละ 15.2 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสียชีวิต ได้แก่ อายุ >50 ปี ร้อยละ 19.3 (RR 1.9, 95% CI 1.8-2.0) ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 27.1 (RR 2.4, 95% CI 2.3-2.6) โรคร่วม ร้อยละ 21.3 (RR 1.5, 95% CI 1.4-1.6) และแยกโรคคือ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 19.7 (RR 1.3, 95% CI 1.2-1.5) ถุงลมโป่งพอง ร้อยละ 32.2 (RR 2.2, 95% CI 2.0-2.4) ไต ร้อยละ 41.8 (RR 2.8, 95% CI 2.4-3.2) ตับ ร้อยละ 38.5 (RR 2.5, 95% CI 2.0-3.2) และมะเร็ง ร้อยละ 53.3 (RR 3.5, 95% CI 2.8-4.5) (p<0.05) สรุปได้ว่า การติดเชื้อ HIV เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงสุดที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษามากที่สุด ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ ผู้ป่วยสูงอายุ ร้อยละ 68.6 นอกจากนี้ ควรได้มีการเฝ้าระวังการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีโรคร่วมอื่นๆ โดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมก่อนการรักษา
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เจริญศรี แซ่ตั้ง, (2560) ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014. วารสารควบคุมโรค,43,436-447.
เจริญศรี แซ่ตั้ง, "ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014". วารสารควบคุมโรค 43 (2560):436-447.
เจริญศรี แซ่ตั้ง, ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในภาคเหนือตอนบน ปี 2005-2014. สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค:ม.ป.ท. 2560.