รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.36
Creator เอกชัย ยอดขาว
Title การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2554ในบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา
Contributor เอนก มุ่งอ้อมกลาง;วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี;ต้องตา ชนยุทธ;โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 2
Page no. 148-154
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract เชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ A/Perth/16/2009 (H3N2) มีร้อยละของอาสาสมัครที่มีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน (Influenza seroconversion) ต่อวัคซีนมากที่สุด ตามด้วยสายพันธุ์ A/California/7/2009 (H1N1) และสายพันธุ์ B/Brisbane/60/2008 เท่ากับร้อยละ 37.3, 35.7 และ 15.3 ตามลำดับ หลังจากได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2554 ไปแล้วนั้น พบว่าเชื้อสายพันธุ์ A/Perth/16/2009 (H3N2) มีร้อยละของอาสาสมัครที่มีภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (Influenza protective level) มากที่สุดตามด้วยสายพันธุ์ B/Brisbane/60/2008 และสายพันธุ์ A/California/7/2009 (H1N1) เท่ากับร้อยละ 70.4, 66.3 และ 57.1 ตามลำดับ สรุป ค่าเฉลี่ยของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2554 มีค่าสูงสุดในสายพันธุ์A/Perth/16/2009 (H3N2) โดยวัคซีนสามารถเพิ่มอาสาสมัครที่มีภูมิคุ้มกันเกินร้อยละ 50 ในเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้ง 3 สายพันธุ์ และควรดำเนินโครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เอกชัย ยอดขาว,เอนก มุ่งอ้อมกลาง;วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี;ต้องตา ชนยุทธ;โสภณ เอี่ยมศิริถาวร. (2556) การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2554ในบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา. วารสารควบคุมโรค,39,148-154.
เอกชัย ยอดขาว,เอนก มุ่งอ้อมกลาง;วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี;ต้องตา ชนยุทธ;โสภณ เอี่ยมศิริถาวร. "การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2554ในบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):148-154.
เอกชัย ยอดขาว,เอนก มุ่งอ้อมกลาง;วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี;ต้องตา ชนยุทธ;โสภณ เอี่ยมศิริถาวร. การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2554ในบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.