รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.35
Creator ลดารัตน์ ผาตินาวิน
Title การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมสอบสวนโรคไข้เลือดออกผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา
Contributor บุญโรม มาตรา
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 2
Page no. 139-147
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการใช้โปรแกรมสำหรับสอบสวนโรคไข้เลือดออกโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา ประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มารับการรักษา และดูรายงานผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลสอบสวนโรคในพื้นที่ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา ประเมินผลการใช้โปรแกรมจากข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำนักระบาดวิทยา มีผู้ป่วย 879 รายจาก 7 จังหวัด บันทึกโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยละ 92.32 จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดทดลองและมีการสนับสนุนโทรศัพท์มือถืออำเภอละ 1 เครื่อง มีการบันทึกผู้ป่วยมากที่สุด 739 ราย มีข้อมูลสอบสวนโรคในพื้นที่ร้อยละ 47.50 การมีพิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วยจะมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายมากกว่าการไม่มีพิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วยประมาณ 25 เท่าใน 5 อำเภอ และประมาณ 21 และ 9 เท่าในอำเภอจอมบึงและปากท่อตามลำดับ ข้อดีของโปรแกรมคือสะดวก ได้ข้อมูลเร็ว และดูตำแหน่งบ้านผู้ป่วยในแผนที่ Google ได้แต่มีข้อเสียคือโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ไม่มี GPS และใช้ระบบปฏิบัติการ Android จึงไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ที่ใช้ Windows mobile ได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ลดารัตน์ ผาตินาวิน,บุญโรม มาตรา. (2556) การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมสอบสวนโรคไข้เลือดออกผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา. วารสารควบคุมโรค,39,139-147.
ลดารัตน์ ผาตินาวิน,บุญโรม มาตรา. "การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมสอบสวนโรคไข้เลือดออกผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):139-147.
ลดารัตน์ ผาตินาวิน,บุญโรม มาตรา. การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมสอบสวนโรคไข้เลือดออกผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.