รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.32
Creator วิมลฉัตร จันทรพันธุ์
Title การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนแบบก่อนสัมผัสโรคกับแบบหลังสัมผัสโรคในคนกลุ่มเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า
Contributor ศศิกร สองคําชุม;วรลักษณ์ สัปจาตุระ;อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 2
Page no. 110-118
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงถึงชีวิต เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies ติดต่อสู่คนโดยการกัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีบาดแผลหรือเยื่อบุต่างๆ โดยสัตว์ที่เป็นโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับและกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค (สถานการณ์จําลอง) กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนที่ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2553 ทําการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สอบถามถึงการสัมผัสโรคและค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าวัคซีนอิมมูโนโกลบุลิน ค่ายา ค่าทําแผลค่าอุปกรณ์ทําแผล ค่าเดินทาง และรายได้ที่สูญเสียไปเพราะขาดงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาจากกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 177 คน สามารถติดตามข้อมูลได้ 91 คน (ร้อยละ 51.4) มีอุบัติการณ์ของการถูกสัตว์กัดร้อยละ 16.5 ซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพียงร้อยละ 33.3 คิดเป็นค่าใช้จ่ายของการฉีดวัคซีนป้องกัน 86,297บาท และค่าใช้จ่ายกรณีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน 45,662 บาท (ใช้ ERIG) และ 72,217 บาท (ใช้ HRIG)ถ้าผู้ที่สัมผัสโรคเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุกราย ค่าใช้จ่ายกรณีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันจะมีมูลค่าสูงกว่ากรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกัน เท่ากับ 82,484 บาท (ใช้ HRIG) และ 19,926 บาท (ใช้ ERIG) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการดูแลกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าสูง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิมลฉัตร จันทรพันธุ์,ศศิกร สองคําชุม;วรลักษณ์ สัปจาตุระ;อัญชลี เพิ่มสุวรรณ. (2556) การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนแบบก่อนสัมผัสโรคกับแบบหลังสัมผัสโรคในคนกลุ่มเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า. วารสารควบคุมโรค,39,110-118.
วิมลฉัตร จันทรพันธุ์,ศศิกร สองคําชุม;วรลักษณ์ สัปจาตุระ;อัญชลี เพิ่มสุวรรณ. "การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนแบบก่อนสัมผัสโรคกับแบบหลังสัมผัสโรคในคนกลุ่มเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):110-118.
วิมลฉัตร จันทรพันธุ์,ศศิกร สองคําชุม;วรลักษณ์ สัปจาตุระ;อัญชลี เพิ่มสุวรรณ. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนแบบก่อนสัมผัสโรคกับแบบหลังสัมผัสโรคในคนกลุ่มเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.