รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.31
Creator เจียรนัย ขันติพงศ์
Title ความสัมพันธ์ของ HPV E6/E7 mRNA ในเซลล์ขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกในหญิงอาชีพขายบริการในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่
Contributor สุรเชษฐ์ อรุโณทอง;นิลวรรณ กิตยานุรักษ์;โกวิทย์ นามบุญมี;นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 2
Page no. 101-109
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของ HPV E6/E7 mRNA test กับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกของเซลขูดปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างคือ หญิงอาชีพบริการ จํานวน175ราย เก็บเซลขูดปากมดลูกโดยใช้ liquid base media นํามาตรวจหาปริมาณ HPV E6/E7 mRNA ด้วยเครื่อง flowcytometer และตรวจหาพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูก (pap smear) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มในตัวอย่าง175 ราย ให้ผล pap smear ผิดปกติ 8 ราย (ร้อยละ 5.14 ) ผลจาก HPV E6/E7 mRNA test ผิดปกติ 54 ราย(ร้อยละ 30.86 ) โดยไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างผลทดสอบด้วย E6/E7 และผล pap smear เมื่อทดสอบโดยใช้ Fisher exact test (p>0.05) ซึ่งอาจจะเกิดจากความไวของทั้ง 2 วิธีแตกต่างกันมาก ดังนั้นควรมีการประเมินประสิทธิภาพของ HPV E6/E7 mRNA test ต่อไปโดยติดตามการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอาสาสมัคร ที่ให้ผล HPV E6/E7 mRNA test ผิดปกติ จํานวน 54 ราย ด?วย วิธี pap smear เพื่อประเมินความเสี่ยงของเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มี HPV E6/E7 mRNA สูงกว่าปกติ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เจียรนัย ขันติพงศ์,สุรเชษฐ์ อรุโณทอง;นิลวรรณ กิตยานุรักษ์;โกวิทย์ นามบุญมี;นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข. (2556) ความสัมพันธ์ของ HPV E6/E7 mRNA ในเซลล์ขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกในหญิงอาชีพขายบริการในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่. วารสารควบคุมโรค,39,101-109.
เจียรนัย ขันติพงศ์,สุรเชษฐ์ อรุโณทอง;นิลวรรณ กิตยานุรักษ์;โกวิทย์ นามบุญมี;นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข. "ความสัมพันธ์ของ HPV E6/E7 mRNA ในเซลล์ขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกในหญิงอาชีพขายบริการในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):101-109.
เจียรนัย ขันติพงศ์,สุรเชษฐ์ อรุโณทอง;นิลวรรณ กิตยานุรักษ์;โกวิทย์ นามบุญมี;นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข. ความสัมพันธ์ของ HPV E6/E7 mRNA ในเซลล์ขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกในหญิงอาชีพขายบริการในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.