รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.29
Creator ลดารัตน์ ผาตินาวิน
Title ประเมินผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แจ้งข่าวเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขโดยเครือข่ายระดับตำบล
Contributor บุญโรม มาตรา
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 1
Page no. 82-91
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการใช้โปรแกรมสำหรับแจ้งข่าวเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขของทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล โปรแกรมประกอบด้วยเมนูการแจ้งข่าวและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุข และข้อมูลบุคลากรทีม SRRT ตำบล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้ใช้โปรแกรมตอบจำนวน 1,279 คน และข้อมูลในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำนักระบาดวิทยา พบว่าโปรแกรมใช้งานง่ายสะดวกในการแจ้ง หรือรับข่าวในระดับดีร้อยละ 47.54 ปัญหาที่พบมากคือเว็บไซต์สำนักระบาดวิทยาขัดข้องบ่อย ความพึงพอใจโปรแกรมระดับมากร้อยละ 49.41 ร้อยละ 87.49 เห็นว่าควรใช้โปรแกรมต่อไป จากการแจ้งข่าวปี 2554 มี 5,117 เหตุการณ์เฉลี่ยประมาณ 0.5 เหตุการณ์ต่อ รพ.สต. 1 แห่ง ส่วนปี 2555 มี 33,270 เหตุการณ์ เฉลี่ยประมาณ 3 เหตุการณ์ต่อรพ.สต. 1 แห่ง กลุ่มอาการ/โรคที่มีการแจ้งมากที่สุดคืออาการผิดปกติของทางเดินอาหาร ข่าวได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 23.28 และ 55.43 ในปี 2554 และ 2555 ตามลำดับและพบว่าเป็นข่าวที่ควรแจ้งมากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตามควรมีการประเมินการใช้โปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ลดารัตน์ ผาตินาวิน,บุญโรม มาตรา. (2556) ประเมินผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แจ้งข่าวเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขโดยเครือข่ายระดับตำบล. วารสารควบคุมโรค,39,82-91.
ลดารัตน์ ผาตินาวิน,บุญโรม มาตรา. "ประเมินผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แจ้งข่าวเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขโดยเครือข่ายระดับตำบล". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):82-91.
ลดารัตน์ ผาตินาวิน,บุญโรม มาตรา. ประเมินผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แจ้งข่าวเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขโดยเครือข่ายระดับตำบล. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.