รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.27
Creator วีณา ภักดีสิริวิชัย
Title การพัฒนารูปแบบการฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย : มุมมองของหน่วยงานประสานระดับประเทศ ปี 2549-2553
Contributor ดาริกา กิ่งเนตร;พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป;คัดคนางค์ มีผล
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 1
Page no. 67-74
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบและศึกษาผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ (Table-top Exercise)โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ปี 2549 ถึง 2553 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประชุม ผลการฝึกซ้อม และผลการดำเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนารูปแบบประกอบด้วยกิจกรรม คือ การพัฒนาทีมงานและรูปแบบ การทดสอบ การพัฒนาวิทยากรและการถ่ายทอดรูปแบบ 2) ผลลัพธ์ของการศึกษาการใช้รูปแบบการฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะในเชิงปริมาณ คือ จังหวัดได้จัดการฝึกซ้อมในปี 2549 -2550 จำนวน 63 จังหวัด โดยปี 2551-2552 จังหวัดที่ฝึกซ้อมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรคมีจำนวน 35 จังหวัด ในเชิงคุณภาพของการฝึกซ้อมพบว่า จากการติดตามคัดเลือกจังหวัดดีเด่นต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009 พบจังหวัดมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมี 12 จังหวัดดีเด่นและการประเมินภาพรวมร่วมกับองค์กรภายนอก (องค์การอนามัยโลก) เรื่องการตอบสนองในระดับชาติต่อไข้หวัดใหญ่ 2009 สรุปได้ว่าจังหวัดสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่าควรสนับสนุนให้มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบงาน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมแบบพหุภาคี (Multisectoral)เพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วีณา ภักดีสิริวิชัย,ดาริกา กิ่งเนตร;พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป;คัดคนางค์ มีผล. (2556) การพัฒนารูปแบบการฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย : มุมมองของหน่วยงานประสานระดับประเทศ ปี 2549-2553. วารสารควบคุมโรค,39,67-74.
วีณา ภักดีสิริวิชัย,ดาริกา กิ่งเนตร;พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป;คัดคนางค์ มีผล. "การพัฒนารูปแบบการฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย : มุมมองของหน่วยงานประสานระดับประเทศ ปี 2549-2553". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):67-74.
วีณา ภักดีสิริวิชัย,ดาริกา กิ่งเนตร;พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป;คัดคนางค์ มีผล. การพัฒนารูปแบบการฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย : มุมมองของหน่วยงานประสานระดับประเทศ ปี 2549-2553. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.