รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.24
Creator วิโรจน์ หมั่นคติธรรม
Title ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ของสถาบันบำราศนราดูร
Contributor อรุณ เหลืองนิยมกุล;วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 1
Page no. 43-50
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract หลังจากประเทศไทยมีการเร่งการเข้าถึงยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยเอชไอวีมานานมากกว่า10 ปี พบว่ามีการระบาดของเชื้อเอชไอวีดื้อยาในประชากรเกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการตรวจเชื้อดื้อยาก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ร่วมกับวัณโรคที่เป็นอาสาสมัครของโครงการวิจัย "การเริ่มสูตรยาชนิดรับประทานวันละครั้งที่ประกอบด้วยยาทีโนโฟเวียร์ ลามิวูดีนและอีฟาวิเรนซ์ ที่ 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับที่ 12 สัปดาห์ภายหลังจากการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยเอชไอวี" ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 - พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพบเชื้อดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ชาวไทย จำนวนกลุ่มตัวอย่างมี 155 ราย อายุเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 37.9 (8.7) ปีและร้อยละ 78.1 เป็นเพศชาย ค่ามัธยฐาน (พิสัยระหว่างควอร์ไทล์) ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เท่ากับ 42 (17-107) เซลล์/ลบ.มม. ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิเท่ากับร้อยละ 3.9 จำแนกเป็นดื้อยากลุ่ม nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors ร้อยละ 1.3 ยากลุ่ม nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors ร้อยละ 1.9 และยากลุ่ม protease inhibitors ร้อยละ 0.6 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ของอายุ เพศ น้ำหนักตัว ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในเลือด ปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือด สายพันธุ์ย่อยของเชื้อเอชไอวี และปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในระหว่างกลุ่มที่มีกับไม่มีเชื้อดื้อยาปฐมภูมิ ควรมีการศึกษาเชิงสำรวจของเชื้อดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของการระบาดของเชื้อเอชไอวีดื้อยาในประเทศไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิโรจน์ หมั่นคติธรรม,อรุณ เหลืองนิยมกุล;วีรวัฒน์ มโนสุทธิ. (2556) ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ของสถาบันบำราศนราดูร. วารสารควบคุมโรค,39,43-50.
วิโรจน์ หมั่นคติธรรม,อรุณ เหลืองนิยมกุล;วีรวัฒน์ มโนสุทธิ. "ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ของสถาบันบำราศนราดูร". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):43-50.
วิโรจน์ หมั่นคติธรรม,อรุณ เหลืองนิยมกุล;วีรวัฒน์ มโนสุทธิ. ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ของสถาบันบำราศนราดูร. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.