รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.23
Creator วิจิตรา ธารีสุวรรณ
Title ระบาดวิทยาโรคเรื้อนของประเทศไทย
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 1
Page no. 30-42
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract ผู้วิจัยได้ศึกษาการประเมินผลระบาดวิทยาย้อนหลัง (retrospective epidemiological study) ของโรคเรื้อนในประเทศไทยในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2550 - 2554 โดยการวิเคราะห์สัมฤทธิผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญของการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคเรื้อนอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยในภาพรวมสรุปได้ว่า โครงการฯ มีสัมฤทธิผลที่น่าพอใจตามเกณฑ์เป้าหมายของตัวชี้วัด โดยสามารถลดความชุกได้ร้อยละ 35.29 ใน 5 ปี หรือเฉลี่ยลดลงปีละ ร้อยละ 7.01คงมีเพียงผู้ป่วยลงทะเบียนรักษา 678 รายด้วย อัตรา 0.11 ต่อประชากรหนึ่งหมื่น ในปี 2554 และลดอัตราการค้นพบผู้ป่วยใหม่ลงได้ ร้อยละ 21.25 หรือเฉลี่ยลดลงปีละ ร้อยละ 4.25 คงมีเพียงผู้ป่วยใหม่ 280 รายด้วย อัตราการค้นพบ 0.44 ต่อประชากรหนึ่งแสน ในปี 2554 และพบว่ามีแนวโน้มสัดส่วนของผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเด็กเพิ่มขึ้น และสัดส่วนผู้ป่วยใหม่ที่พิการเกรดสองเฉลี่ยใน 5 ปี เท่ากับร้อยละ 4.14 และ 12.67 ตามลำดับ ซึ่งต่ำใกล้เคียงเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด นอกจากนั้นยังพบพื้นที่ที่ปลอดโรคเรื้อนซึ่งไม่มีทั้งผู้ป่วยลงทะเบียนและผู้ป่วยค้นพบใหม่ใน 8 จังหวัด (ร้อยละ 10.39) และ 581 อำเภอ (ร้อยละ 60.71) เมื่อสิ้นปี 2554 รวมทั้งสามารถค้นพบผู้ป่วยใหม่จากบุคคลต่างด้าว รวม 137 ราย ใน 5 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.02 ของผู้ป่วยใหม่ รวม 1,950 รายทั้งประเทศ ผู้วิจัยได้อภิปรายถึงปัจจัยเกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคเรื้อนอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในปี 2555 - 2559 ให้ประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิจิตรา ธารีสุวรรณ, (2556) ระบาดวิทยาโรคเรื้อนของประเทศไทย. วารสารควบคุมโรค,39,30-42.
วิจิตรา ธารีสุวรรณ, "ระบาดวิทยาโรคเรื้อนของประเทศไทย". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):30-42.
วิจิตรา ธารีสุวรรณ, ระบาดวิทยาโรคเรื้อนของประเทศไทย. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.