รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.21
Creator ธีระศักดิ์ มักคุ้น
Title ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 1
Page no. 14-21
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract การศึกษาเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ประชาชนในจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง จำนวน 600 คน ดำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม -สิงหาคม 2554 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 61.67 มีเจตคติระดับดีร้อยละ 63.67 มีพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในระดับสูงถึงร้อยละ 82.33 โดยมีพฤติกรรมด้านการผ่อนคลายความเครียดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.01, S.D = 0.56) รองลงมาด้านการออกกำลังกาย ( = 2.78, S.D = 0.40) ปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง คือ อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อายุ ศาสนา และการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p < 0.05) จากผลการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ควรเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้รับทราบเพื่อให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธีระศักดิ์ มักคุ้น, (2556) ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน. วารสารควบคุมโรค,39,14-21.
ธีระศักดิ์ มักคุ้น, "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):14-21.
ธีระศักดิ์ มักคุ้น, ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.