รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2021.9
Creator สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
Title การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงของกำไรในอนาคต
Contributor นภสินธุ์ สานติวัตร
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2021
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 43
Journal No. 169
Page no. 1-21
Keyword ทฤษฎีการส่งสัญญาณปันผล, สมมติฐานการอิ่มตัวของกิจการ, การเปลี่ยนแปลงกำไรในอนาคต, อัตราการจ่ายปันผล, Dividend Signaling Theory, Maturity Hypothesis, Future Earning Change, Dividend Payout Ratio
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 2730-2660
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สรศาสตร์ สุขเจริญสิน,นภสินธุ์ สานติวัตร. (2021) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงของกำไรในอนาคต. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,43,1-21.
สรศาสตร์ สุขเจริญสิน,นภสินธุ์ สานติวัตร. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงของกำไรในอนาคต". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 43 (2021):1-21.
สรศาสตร์ สุขเจริญสิน,นภสินธุ์ สานติวัตร. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงของกำไรในอนาคต. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2021.