รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2021.12
Creator ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
Title การวิเคราะห์คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการแท็กซี่ด้วยแบบจำลองคาโน: การพัฒนาในมุมมองผู้โดยสาร
Contributor ประสพชัย พสุนนท์
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2021
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 43
Journal No. 169
Page no. 64-82
Keyword คุณภาพบริการแท็กซี่, ผู้ใช้บริการแท็กซี่, แบบจำลองคาโน, มุมมองของผู้โดยสาร, Taxi Service Quality, Taxi Passengers, Kano Model, Customer's Perspective
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 2730-2660
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก,ประสพชัย พสุนนท์. (2021) การวิเคราะห์คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการแท็กซี่ด้วยแบบจำลองคาโน: การพัฒนาในมุมมองผู้โดยสาร. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,43,64-82.
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก,ประสพชัย พสุนนท์. "การวิเคราะห์คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการแท็กซี่ด้วยแบบจำลองคาโน: การพัฒนาในมุมมองผู้โดยสาร". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 43 (2021):64-82.
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก,ประสพชัย พสุนนท์. การวิเคราะห์คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการแท็กซี่ด้วยแบบจำลองคาโน: การพัฒนาในมุมมองผู้โดยสาร. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2021.