รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2021.11
Creator นิมิต ซุ้นสั้น
Title ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อการแบ่งปันประสบการณ์: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรกำกับ
Contributor อุมาภรณ์ สมกาย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2021
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 43
Journal No. 169
Page no. 40-63
Keyword ประสบการณ์, ความผูกพันกับสถานที่, ระยะเวลาการท่องเที่ยว, การแบ่งปันประสบการณ์, Experience, Place Attachment, Length of Stay, Sharing Experience
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 2730-2660
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นิมิต ซุ้นสั้น,อุมาภรณ์ สมกาย. (2021) ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อการแบ่งปันประสบการณ์: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรกำกับ. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,43,40-63.
นิมิต ซุ้นสั้น,อุมาภรณ์ สมกาย. "ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อการแบ่งปันประสบการณ์: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรกำกับ". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 43 (2021):40-63.
นิมิต ซุ้นสั้น,อุมาภรณ์ สมกาย. ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อการแบ่งปันประสบการณ์: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรกำกับ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2021.