รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2021.10
Creator การุณย์ ประทุม
Title การจัดการกับความเอนเอียงจากคุณลักษณะร่วมของวิธีการวัดและการอนุมานความเป็นเหตุและผลในงานวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ: การสำรวจภาคตัดขวางและระยะยาว
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2021
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 43
Journal No. 169
Page no. 22-39
Keyword การอนุมานความเป็นเหตุและผล, การสำรวจภาคตัดขวาง, ความแปรปรวนจากคุณลักษณะร่วมของวิธีการวัด, การสำรวจระยะยาว, Causal Inferences, Cross-Sectional Surveys, Common Method Variance, Longitudinal Surveys
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 2730-2660
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

การุณย์ ประทุม, (2021) การจัดการกับความเอนเอียงจากคุณลักษณะร่วมของวิธีการวัดและการอนุมานความเป็นเหตุและผลในงานวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ: การสำรวจภาคตัดขวางและระยะยาว. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,43,22-39.
การุณย์ ประทุม, "การจัดการกับความเอนเอียงจากคุณลักษณะร่วมของวิธีการวัดและการอนุมานความเป็นเหตุและผลในงานวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ: การสำรวจภาคตัดขวางและระยะยาว". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 43 (2021):22-39.
การุณย์ ประทุม, การจัดการกับความเอนเอียงจากคุณลักษณะร่วมของวิธีการวัดและการอนุมานความเป็นเหตุและผลในงานวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ: การสำรวจภาคตัดขวางและระยะยาว. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2021.