รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2019.21
Creator ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์
Title การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
Contributor สุรีย์ โบษกรนัฏ; ศศิวิมล มีอำพล; พรรณนิภา รอดวรรณะ
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2019
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 41
Journal No. 162
Page no. 115-142
Keyword ความเสี่ยง ,การทุจริต ,คอร์รัปชัน ,ผู้ตรวจสอบภาครัฐ ,บัญชีสืบสวน ,Risk ,Fraud ,Corruption ,Auditor Governance ,Forensic Accounting
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์,สุรีย์ โบษกรนัฏ; ศศิวิมล มีอำพล; พรรณนิภา รอดวรรณะ. (2019) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,41,115-142.
ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์,สุรีย์ โบษกรนัฏ; ศศิวิมล มีอำพล; พรรณนิภา รอดวรรณะ. "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 41 (2019):115-142.
ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์,สุรีย์ โบษกรนัฏ; ศศิวิมล มีอำพล; พรรณนิภา รอดวรรณะ. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2019.