รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2019.20
Creator วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
Title การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญจากประสบการณ์ของผู้บริหารเพื่อภาวะธำรงสภาพขององค์กร
Contributor จิราวรรณ ฉายสุวรรณ; สิริวุฒิ บูรณพิร
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2019
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 41
Journal No. 162
Page no. 87-114
Keyword การกลับสู่สภาวะปกติ ,ภาวะวิกฤต ,ภาวะธำรงสภาพขององค์กร ,เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ ,Resilience ,Crisis ,Organizational Resilience ,Critical Incident Technique
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์,จิราวรรณ ฉายสุวรรณ; สิริวุฒิ บูรณพิร. (2019) การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญจากประสบการณ์ของผู้บริหารเพื่อภาวะธำรงสภาพขององค์กร. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,41,87-114.
วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์,จิราวรรณ ฉายสุวรรณ; สิริวุฒิ บูรณพิร. "การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญจากประสบการณ์ของผู้บริหารเพื่อภาวะธำรงสภาพขององค์กร". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 41 (2019):87-114.
วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์,จิราวรรณ ฉายสุวรรณ; สิริวุฒิ บูรณพิร. การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญจากประสบการณ์ของผู้บริหารเพื่อภาวะธำรงสภาพขององค์กร. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2019.