รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2019.19
Creator อนัสวีย์ แกล้วณรงค์
Title อิทธิพลของความนับถือศาสนาอิสลามต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย
Contributor ณัฐพล อัสสะรัตน์
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2019
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 41
Journal No. 162
Page no. 54-86
Keyword อิทธิพลของความนับถือศาสนาอิสลาม ,แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ,ความพึงพอใจความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ,นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ,Influence of Islamic Religiosity ,Travel Motivation ,Satisfaction ,Destination Lotalty ,Muslim Tourism
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อนัสวีย์ แกล้วณรงค์,ณัฐพล อัสสะรัตน์. (2019) อิทธิพลของความนับถือศาสนาอิสลามต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,41,54-86.
อนัสวีย์ แกล้วณรงค์,ณัฐพล อัสสะรัตน์. "อิทธิพลของความนับถือศาสนาอิสลามต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 41 (2019):54-86.
อนัสวีย์ แกล้วณรงค์,ณัฐพล อัสสะรัตน์. อิทธิพลของความนับถือศาสนาอิสลามต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อจุดหมาย. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2019.