รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2019.18
Creator สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์
Title รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีต่อมาในประเทศไทย
Contributor ปัญญา อิสระวรวานิช
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2019
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 41
Journal No. 162
Page no. 24-53
Keyword รายงานของผู้สอบบัญชี ,เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ,ประเทศไทย ,Auditor's Reports ,Key Audit Matter ,Thailand
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์,ปัญญา อิสระวรวานิช. (2019) รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีต่อมาในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,41,24-53.
สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์,ปัญญา อิสระวรวานิช. "รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีต่อมาในประเทศไทย". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 41 (2019):24-53.
สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์,ปัญญา อิสระวรวานิช. รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีต่อมาในประเทศไทย. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2019.