รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2019.17
Creator ฉัตรพล มณีกูล
Title กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2019
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 41
Journal No. 162
Page no. 1-23
Keyword กระบวนการจัดการความรู้ ,การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า ,ประสิทธิผล ,ประสิทธิภาพ ,Knowledge Management Process ,Import Customs Clearance ,Effectiveness ,Efficiency
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฉัตรพล มณีกูล, (2019) กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,41,1-23.
ฉัตรพล มณีกูล, "กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 41 (2019):1-23.
ฉัตรพล มณีกูล, กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2019.