รหัสดีโอไอ 10.14456/bei.2023.23
Creator พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
Title การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publisher คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry BEI)
Journal Vol. 22
Journal No. 3
Page no. 105-117
Keyword การใช้พลังงานไฟฟ้า, ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า, กรอบอาคาร, งานระบบของอาคาร
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku
Website title Built Environment Inquiry Journal Faculty of Architecture Khon Kaen University, Thailand
ISSN 2651-1185
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2565 จากการศึกษาพบว่าอาคารเพื่อการศึกษามีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 52 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มอาคารคณะแพทยศาสตร์มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 27,265,716 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารเพื่อการศึกษา หลังจากทำการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาคารแยกตามพื้นที่ของอาคาร จำนวนนักศึกษา และดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่ากลุ่มอาคารคณะแพทยศาสตร์มีพื้นที่อาคารต่อจำนวนนักศึกษามากที่สุด มีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อจำนวนนักศึกษามากที่สุด และมีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 74.55 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี กลุ่มอาคารคณะแพทยศาสตร์จึงเป็นอาคารกรณีศึกษาที่ควรหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับอาคารอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อทำการเปรียบเทียบกับค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษาในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยภาครัฐ พบว่าอาคารเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีกลุ่มอาคารมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ยังมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงและควรได้รับการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า แนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ควรปรับปรุงวัสดุกรอบอาคารและงานระบบของอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพลังงาน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 10-20 หรือประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 34-69 ล้านบาทต่อปี การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และระบบจัดการพลังงานในอาคาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับผู้ใช้อาคารอย่างต่อเนื่อง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา. (2023) การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry BEI), 22(3), 105-117.
พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา. "การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น". วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry BEI) 22 (2023):105-117.
พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา. การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.