รหัสดีโอไอ 10.14456/bdm.2021.5
Creator พระครูศรีอรรถศาสก์
Title การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน
Publisher ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
Publication Year 2564
Journal Title พุทธมัคค์
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 54-64
Keyword การพัฒนา, ชุดการเรียนรู, ภาษาบาลี, อักษรไทย-อักษรโรมัน
URL Website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244121
Website title Thai Journal Online
ISSN 2630-0788
Abstract บทความวิจัย "การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน"นี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน 2) หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่พระนิสิต ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 15 รูป ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของพระนิสิตปริญญาตรีปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ4) ผลการวัดระดับความพึงพอใจของพระนิสิตในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย/โรมัน อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.14 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.11
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พระครูศรีอรรถศาสก์. (2564) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน. พุทธมัคค์, 6(1), 54-64.
พระครูศรีอรรถศาสก์. "การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน". พุทธมัคค์ 6 (2564):54-64.
พระครูศรีอรรถศาสก์. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน. ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม:ม.ป.ท. 2564.