รหัสดีโอไอ 10.14456/bdm.2021.4
Creator พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส
Title การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี
Publisher ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
Publication Year 2564
Journal Title พุทธมัคค์
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 41-53
Keyword ศักยภาพ, แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา, จังหวัดสุพรรณบุรี
URL Website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/243171
Website title Thai Journal Online
ISSN 2630-0788
Abstract บทความเรื่องนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1)สภาพปัญหาของจังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่ตั้งกระจายอยู่ห่างออกจากกันในหลายท้องที่ ซึ่งสภาพการกระจายตัวดังกล่าวส่งผลต่อปัญหาอื่น เช่น ขาดรถรับส่งสาธารณะ ขาดการดูแลด้านความปลอดภัย ขาดที่พักในชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมือง 2) เรื่องการขาดการประสานงานกับจังหวัดข้างเคียงและขาดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาที่มีความหลากหลายและมีมิติในเชิงลึกที่ต้องอาศัยความเข้าใจประวัติความเป็นมา และความสำคัญในทางพระพุทธศาสนา โดยควรมีการยกระดับศักยภาพและสิ่งดึงดูดใจ ด้วยการจัดทำผังแม่บทเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาร่วมกับจังหวัดอื่นใกล้เคียง เช่น พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และกาญจนบุรี เพื่อยกระดับเส้นทางและกิจกรรมนำร่องให้ชัดเจน และดึงดูดใจร่วมกันระหว่างภาคีด้านการท่องเที่ยงเชิงพุทธในแต่ละจังหวัด ตามเส้นทางนำร่อง ทั้งในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี-อำเภออู่ทอง เช่น การเข้าถึง การเดินทางที่สะดวก ความปลอดภัย หรือโรงแรมที่พัก เป็นต้น และ3) การทำงานโดยอาศัยผังแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทั้งเรื่องเส้นทางและกิจกรรมจะช่วยจุดประกายการสร้างความร่วมมือและนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างยั่งยืน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส. (2564) การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี. พุทธมัคค์, 6(1), 41-53.
พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส. "การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี". พุทธมัคค์ 6 (2564):41-53.
พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี. ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม:ม.ป.ท. 2564.