รหัสดีโอไอ 10.14456/bdm.2021.3
Creator พระณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ)
Title ปัจจัยด้านความมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Publisher ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
Publication Year 2564
Journal Title พุทธมัคค์
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 26-40
Keyword การบรรพชาเป็นสามเณร, ความอดทน, ความมีวินัย
URL Website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/243329
Website title Thai Journal Online
ISSN 2630-0788
Abstract สัมฤทธิ์การบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างด้านความมีวินัยและด้านความอดทนของการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบ 2 ทาง คือด้านความมีวินัยและด้านความอดทนในการบรรพชาที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬีฯ ด้วยการวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Crosstabs Table โดยตั้งสมมติฐานในการวิจัยคือ การบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีปัจจัยในด้านการมีวินัย และด้านความขยันอดทนในการบรรพชาเป็นสามเณรต่างกัน จะมีผลต่อผลบุญหรืออานิสงส์ของการบวชของการบรรพชาเป็นสามเณรแตกต่างกันผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยด้านความมีวินัย อยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความมีวินัยของการบรรพชาเป็นสามเณรโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (2.31) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (4.25) การบรรพชาเป็นสามเณร โดยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านความขยันอดทนของการบรรพชาเป็นสามเณรโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (2.31) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (4.25) การบรรพชาเป็นสามเณร ในปัจจัยด้านความขยันอดทน อยู่ในระดับปานกลาง การหาค่าที่แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของการบรรพชาเป็นสามเณรโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (2.42) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (4.63) การบรรพชาเป็นสามเณรปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับสูง และการบรรพชาเป็นสามเณร มีปัจจัยด้านความมีวินัย (1.76) ความขยันอดทน (2.00) อยู่ในระดับพฤติกรรมปานกลาง และทำให้ทราบว่าการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 รูป มีปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับพฤติกรรมสูง ทั้งๆ ที่มีความแตกต่างของแต่ละปัจจัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พระณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ). (2564) ปัจจัยด้านความมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. พุทธมัคค์, 6(1), 26-40.
พระณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ). "ปัจจัยด้านความมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่". พุทธมัคค์ 6 (2564):26-40.
พระณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ). ปัจจัยด้านความมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม:ม.ป.ท. 2564.