รหัสดีโอไอ 10.14456/bdm.2021.2
Creator ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์
Title การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านด่านเนินสูง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
Contributor เริงวิชญ์ นิลโคตร, ธีรังกูร วรบำรุงกุล, วัยวุฒิ บุญลอย, มนตรี วิชัยวงษ์
Publisher ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
Publication Year 2564
Journal Title พุทธมัคค์
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 13-25
Keyword การประเมินศักยภาพ, การศึกษา, ท่องเที่ยวชุมชน
URL Website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/242926
Website title Thai Journal Online
ISSN 2630-0788
Abstract บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อการศึกษาและการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีพื้นที่บ้านด่านเนินสูง อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นพื้นที่ศึกษาโดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และลงพื้นที่ของนักวิจัยในการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวที่สำคัญ ประกอบด้วยศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและสามัคคี ด้านทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พร้อมรองรับการท่องเที่ยว มีต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชุมชน มีต้นทุนด้านการบริหารจัดการเครือข่ายทั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวและเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าชุมชน และการสนับสนุนจากภาคีวิชาการระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาบนเนื้องานและความต้องการของชุมชน ผ่านจัดการความรู้ของทุกฝ่าย การให้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงและตั้งอยู่บนฐานบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะส่งต่อให้กับชุมชน และทุกภาคส่วนได้เรียนรู้ผ่านการดำเนินการต่าง ๆ ส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาและการจัดการท่องเที่ยวชุมชนได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ และ เริงวิชญ์ นิลโคตร; ธีรังกูร วรบำรุงกุล; วัยวุฒิ บุญลอย; มนตรี วิชัยวงษ์. (2564) การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านด่านเนินสูง อำเภอเมือง จังหวัดตราด. พุทธมัคค์, 6(1), 13-25.
ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ และ เริงวิชญ์ นิลโคตร; ธีรังกูร วรบำรุงกุล; วัยวุฒิ บุญลอย; มนตรี วิชัยวงษ์. "การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านด่านเนินสูง อำเภอเมือง จังหวัดตราด". พุทธมัคค์ 6 (2564):13-25.
ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ และ เริงวิชญ์ นิลโคตร; ธีรังกูร วรบำรุงกุล; วัยวุฒิ บุญลอย; มนตรี วิชัยวงษ์. การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านด่านเนินสูง อำเภอเมือง จังหวัดตราด. ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม:ม.ป.ท. 2564.