รหัสดีโอไอ 10.14456/asj-psu.2019.3
Creator พิญญารัศม์ สิงหะ, สุมาลี ชัยเจริญ
Title การตรวจสอบความตรงของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์
Publisher สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Publication Year 2019
Journal Title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 30
Journal No. 1
Page no. 22-31
URL Website https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj
Website title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal; Prince of Songkla University
ISSN 0857-9296
ดิจิตอลไฟล์

บรรณานุกรม

พิญญารัศม์ สิงหะ และ สุมาลี ชัยเจริญ. (2019) การตรวจสอบความตรงของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30(1), 22-31.
พิญญารัศม์ สิงหะ และ สุมาลี ชัยเจริญ. "การตรวจสอบความตรงของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์". วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30 (2019):22-31.
พิญญารัศม์ สิงหะ และ สุมาลี ชัยเจริญ. การตรวจสอบความตรงของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:ม.ป.ท. 2019.