รหัสดีโอไอ 10.14456/amjam.2021.53
Creator Somchai Bovornkitti
Title Digital Health
Contributor Chidchanok Lursinsap
Publisher Thammasat Printing House
Publication Year 2021
Journal Title Asian Medical Journal and Alternative Medicine
Journal Vol. 21
Journal No. 1
Page no. 59
URL Website http://asianmedjam.com/
Website title asianmedjam
ISSN 2730-3578
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Somchai Bovornkitti และ Chidchanok Lursinsap. (2021) Digital Health. Asian Medical Journal and Alternative Medicine, 21(1), 59.
Somchai Bovornkitti และ Chidchanok Lursinsap. "Digital Health". Asian Medical Journal and Alternative Medicine 21 (2021):59.
Somchai Bovornkitti และ Chidchanok Lursinsap. Digital Health. Thammasat Printing House:ม.ป.ท. 2021.