รหัสดีโอไอ 10.14456/amjam.2021.44
Creator Sombat Muengtaweepongsa
Title Music Therapy in Dementia
Contributor Arthita Choolam
Publisher Thammasat Printing House
Publication Year 2021
Journal Title Asian Medical Journal and Alternative Medicine
Journal Vol. 21
Journal No. 2
Page no. 164
URL Website http://asianmedjam.com/
Website title asianmedjam
ISSN 2730-3578
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Sombat Muengtaweepongsa และ Arthita Choolam. (2021) Music Therapy in Dementia. Asian Medical Journal and Alternative Medicine, 21(2), 164.
Sombat Muengtaweepongsa และ Arthita Choolam. "Music Therapy in Dementia". Asian Medical Journal and Alternative Medicine 21 (2021):164.
Sombat Muengtaweepongsa และ Arthita Choolam. Music Therapy in Dementia. Thammasat Printing House:ม.ป.ท. 2021.