รหัสดีโอไอ 10.14456/acj.2023.1
Creator ชุติพงศ์ คงสันเทียะ
Title การจัดการองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน: การประดิษฐ์พวงมโหตร (พวงมาลัยอีสาน)
Contributor ระพีพรรณ จันทรสา, กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์, ณัฏฐานุช เมฆรา, จุรีรัตน์ ทวยสม
Publisher The Office of Arts and Culture, Surindra Rajabhat University
Publication Year 2023
Journal Title วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล
Journal Vol. 12
Journal No. 1
Page no. 1-15
Keyword การจัดการองค์ความรู้, พวงมโหตร, พวงมาลัยอีสาน, การเผยแพร่
URL Website https://so07.tci-thaijo.org/index.php/acj
Website title วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล
ISSN ISSN 2822 - 0617 (Online)
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างระบบจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาการประดิษฐ์พวงมโหตร (พวงมาลัยอีสาน) และ (2) นำองค์ความรู้ภูมิปัญญาการประดิษฐ์พวงมโหตรที่ถูกจัดระบบแล้ว มาประยุกต์โดยจัดเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติเผยแพร่สู่ชุมชนท้องถิ่น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยหลายขั้นตอน โดยมีวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นร่วมกับการศึกษาจากเอกสารตำราเพื่อสกัดองค์ความรู้การประดิษฐ์พวงมโหตร และการสนทนากลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม (AAR) การวิเคราะห์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้โมเดลเซกิ (SECI Model) ผลการวิจัยพบว่า มีการจัดการความรู้การประดิษฐ์พวงมโหตรจาก “ความรู้ฝังลึก” สู่ “ความรู้ที่ชัดแจ้ง” ได้แก่ ที่มา ความสำคัญ ความหมาย ลักษณะ การใช้ประโยชน์ ขั้นตอนและวิธีการทำ ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ แผ่นพับ ป้ายนิทรรศสาธิต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปแคนวา เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในผู้เรียนช่วงวัยต่าง ๆ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนท้องถิ่นจำนวน 6 ครั้ง โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านการนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.50) นอกจากนี้มีการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์พบว่า ชุมชนมีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง ได้แก่ การนำไปใช้ประกอบงานบุญประเพณีของชุมชน การต่อยอดประดิษฐ์ด้วยวัสดุอื่นที่คงทน และมีการเผยแพร่ต่อผู้อื่น ซึ่งหมุนวนเป็นวัฏจักรตามโมเดลเซกิ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชุติพงศ์ คงสันเทียะ และ ระพีพรรณ จันทรสา;กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์;ณัฏฐานุช เมฆรา;จุรีรัตน์ ทวยสม. (2023) การจัดการองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน: การประดิษฐ์พวงมโหตร (พวงมาลัยอีสาน). วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล, 12(1), 1-15.
ชุติพงศ์ คงสันเทียะ และ ระพีพรรณ จันทรสา;กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์;ณัฏฐานุช เมฆรา;จุรีรัตน์ ทวยสม. "การจัดการองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน: การประดิษฐ์พวงมโหตร (พวงมาลัยอีสาน)". วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล 12 (2023):1-15.
ชุติพงศ์ คงสันเทียะ และ ระพีพรรณ จันทรสา;กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์;ณัฏฐานุช เมฆรา;จุรีรัตน์ ทวยสม. การจัดการองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน: การประดิษฐ์พวงมโหตร (พวงมาลัยอีสาน). The Office of Arts and Culture, Surindra Rajabhat University:ม.ป.ท. 2023.